Angrerettskjema

 Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Utfylt skjema sendes til:
Marine Associates AS – Sædalsveien 113, 5099 Bergen
Tlf 45852055 – www.skipperen-no – Epost post@skipperen.no

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)
Ο –  varer:(spesifiser på linjenenedenfor)
Ο –  tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sett kryss og dato:
Ο -Avtalen ble inngått den:______________ (dato) (ved kjøp av   Tjenester)
Ο – Varen ble mottatt den:_______________ (dato) (ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukernes navn: ______________________________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:
_____________________________________________________________________

Dato: _____________

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)
________________________________________________________________________
Q-0319B 06.2014

Maritime og Nautiske Gjenstander